‘Communicatie en huisvesting vragen aandacht’

‘Communicatie en huisvesting vragen aandacht’

Inwoners van 55 jaar en ouder in de gemeente Almere zijn tevreden over het ouder worden in hun gemeente.

Maar er zijn volgens de ouderen ook diverse zaken die aandacht vragen. De meeste aandacht moet volgens de ouderen uitgaan naar communicatie en huisvesting. Senioren waarderen de huisvesting het laagst van alle factoren die de waardering voor de gemeente beïnvloeden.

Veel wensen en behoeftes van 55-plussers in Almere zijn boven water gekomen bij de uitvoering van de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. Deze zomer hebben bijna 1.400 senioren in Almere aan het onderzoek deelgenomen. In principe kon elke inwoner van 55 jaar of ouder aan het onderzoek deelnemen. Ook is een grote groep senioren in Almere via een brief van de gemeente gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. Tevens is een film gemaakt van straatinterviews met senioren in Almere.

De monitor maakt duidelijk wat ouderen in hun woon- en leefomgeving belangrijk vinden.

De monitor bestaat uit vragen die te maken hebben met het (senioren)beleid van de gemeente. De vragen hebben betrekking op (beleids)thema’s als huisvesting, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en de wijze waarop de gemeente met ouderen communiceert. De gemeente krijgt hierdoor in beeld op welke punten zij haar beleid kan verbeteren. De monitor is een instrument dat Active Ageing Nederland in samenwerking met het onderzoeksbureau Motivaction heeft ontworpen.

Uit de monitor blijkt dat ouderen  in Almere behoefte hebben aan een groter aanbod van geschikte én betaalbare (senioren)woningen in de eigen wijk.  Als dit gerealiseerd kan worden, zijn senioren eerder bereid een verhuisstap te maken. De bereidheid om te verhuizen is het grootst als men in de eigen buurt of wijk kan blijven. Er is minder bereidheid om te verhuizen naar een woning in een ander stadsdeel van Almere.

Senioren willen zo lang mogelijk in hun huis blijven wonen.

Een grote meerderheid verwacht, al dan niet met enige aanpassingen aan het huis, ook dat dit mogelijk is. De gemeente Almere kan nog verder bijdragen door het aanbieden van zorgregelingen. De hulp die gemeente kan geven bij zorgregelingen is bij veel senioren onbekend. Bijna de helft van de senioren is ontevreden over aanbod van (betaalbare) woningen in Almere.

Het succes van een seniorvriendelijke gemeente hangt ook af van de communicatie. Communicatie is een containerbegrip voor veel uiteenlopende zaken. En communicatie is ook van invloed zijn op de voorgaande verbetersuggesties. Maar uit de monitor komt duidelijk naar voren dat communicatie een belangrijk aandachtspunt is.

De informatievoorziening moet beter.

Veel senioren zijn onbekend met de informatie die de gemeente aanbiedt. De ouderen die zich hierover uitspreken zijn verdeeld over de communicatie en neigen zelfs naar onvrede over de informatievoorziening. Ook voelen senioren voelen zich weinig gehoord: slechts 8% voelt zich serieus genomen en 5% vindt dat voldoende naar senioren wordt geluisterd. De helft van de senioren weet niet of de gemeente luistert naar senioren en hun mening serieus neemt. Senioren zijn het meest tevreden met de informatieverstrekking over de mogelijkheden voor senioren om vrijwilligerswerk te doen.

Sfeer is de factor die het meest bijdraagt aan de waardering van senioren over de gemeente Almere.  Van de deelnemende senioren geeft 58% aan dat er een fijne sfeer hangt in hun directe woonomgeving. De eigen woning wordt het hoogst gewaardeerd. Senioren hebben een positieve kijk op de toekomst. Ze denken dat ze prettig oud zullen worden in hun directe woonomgeving. Senioren geven aan dat ze (zeer) goed bereikbaar zijn voor hun kinderen, vrienden en kennissen.

Het onderzoek toont aan dat een kwart van de senioren bang is voor vereenzaming.

Activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van senioren helpen enorm om niet in de eenzaamheid te komen of er uit te geraken. Daarbij speelt dat senioren aangeven slechts zeer beperkt op de hoogte zijn van het aanbod van (sociale) activiteiten in Almere. Senioren in de gemeente Almere zijn overwegend tevreden over het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van voorzieningen. Senioren zijn het meest tevreden over de parkeermogelijkheden bij winkels (79%), de bereikbaarheid van de apotheek (77%) en de  bereikbaarheid van de huisarts (74%).

 

website: Netcreators